Lab Staff

Akio Kishida                 Professor

Tsuyoshi Kimora          Assosiate Professor

Yoshihide Hashimoto  Assistant Professor

Naoko Nakamura         Research Fellow (Lecturer)

Naomi Hiwatari            Secretary

Seiichi Funamoto          Part-time Lecturer

Akitatsu Yamashita      Part-time Lecturer

Zhang Yongwei       Part-time Lecturer

Naoko Nakamura         Part-time Lecturer

Masaki Tabuchi         Part-time Lecturer